• Performance of double-proveskite YBa(0.5)Sr(0.5)Co(2)O(5+delta) as cathode material for intermediate-temperature solid oxide fuel cells, Xue Jingfeng; Shen Yu; He Tianmin, International Journal of Hydrogen Energy, 36(11), 6894-6898, JUN 2011, IF=4.053
 • Study on BaCo(0.7)Fe(0.2)Nb(0.1)O(3-delta)-SDC composite cathodes for intermediate temperature solid oxide fuel cell, Yao Keguang; Liu Xiaomei; Li Pei; Wang Haopeng; Zheng Minzhang; Su Wenhui, International Journal of Hydrogen Energy, 36(10), 6123-6127, M
 • CdS:Co diluted magnetic semiconductor nanocrystals: synthesis and ferromagnetism study, Hu Tingting; Zhang Mingzhe; Wang Sidong; Shi Qunji; Cui Guangliang; Sun Shishuai, Crystengcomm, 13(19), 5646-5649, 2011, IF=4.006
 • Shape and size controlled synthesis and properties of colloidal IV-VI SnSe nanocrystals, Ning Jiajia; Xiao Guanjun; Jiang Tao; Wang Li; Dai Quanqin; Zou Bo; Liu Bingbing; Wei Yingjin; Chen Gang; Zou Guangtian, Crystengcomm, 13(12), 4161-4166, 2011, IF=4.0
 • A facile approach to PbS nanoflowers and their shape-tunable single crystal hollow nanostructures: Morphology evolution, Wang Yingnan; Dai Quanqin; Yang Xinyi; Zou Bo; Li Dongmei; Liu Bingbing; Hu Michael Z.; Zou Guangtian, Crystengcomm, 13(1), 199-203, 2
 • One-pot shorter time synthesis of Cu(2)O particles and nanoframes with novel shapes, Yang Lihua; Sui Yongming; Zhao Wenyan; Fu Wuyou; Yang Haibin; Zhang Lina; Zhou Xiaoming; Cheng Shuli; Ma Jinwen; Zhao Hui; Li Minghui, Crystengcomm, 13(20), 6265-6270, 20
 • One-step synthesis, growth mechanism and photoluminescence properties of hollow GeO(2) walnuts, Zou Xu; Liu Bingbing; Li Quanjun; Li Zepeng; Liu Bo; Wu Wei; Zhao Qiang; Sui Yongming; Li Dongmei; Zou Bo; Cui Tian; Zou Guangtian; Mao Ho-Kwang, Crystengcomm,
 • Electrodeposition of Cu(2)O films and their photoelectrochemical properties, Zhao Wenyan; Fu Wuyou; Yang Haibin; Tian Chuanjin; Li Minghui; Li Yixing; Zhang Lina; Sui Yongming; Zhou Xiaoming; Chen Hui; Zou Guangtian, Crystengcomm, 13(8), 2871-2877, APR 20
 • High pressure and high temperature induced polymerization of C(60) nanotubes, Liu Dedi; Yao Mingguang; Li Quanjun; Cui Wen; Zou Bo; Cui Tian; Liu Bingbing; Sundqvist Bertil; Wagberg Thomas, Crystengcomm, 13(10), 3600-3605, MAY 2011 150, IF=4.006..........
 • Nonlinear magnetic field dependence of spin polarization in high-density two-dimensional electron systems, Yang K. F.; Liu H. W.; Mishima T. D.; Santos, M. B.; Nagase K.; Hirayama Y., New Journal of Physics, 13, 083010, DOI: 10.1088/1367-2630/13/8/083010
 • Pressure-induced magnetoresistivity reversal in magnetite, Su Ningning; Han Yonghao; Ma Yanzhang; Liu Hongwu; Ma Boheng; Gao Chunxiao, Applied Physics Letters, 99(21), 211902, DOI: 10.1063/1.3663217, NOV 21 2011, IF=3.820
 • Metallic and superconducting gallane under high pressure, Gao Guoying; Wang Hui; Bergara Aitor; Li Yinwei; Liu Guangtao; Ma Yanming, Physical Review B, 84(6), 064118, DOI: 10.1103/PhysRevB.84.064118, AUG 24 2011, IF=3.772
 • Pressure-induced transformation in Na(4)C(60) polymer: X-ray diffraction and Raman scattering experiments, Yao Mingguang; Pischedda Vittoria; Sundqvist Bertil; Wagberg Thomas; Mezouar Mohamed; Debord Regis; Miguel Alfonso San, Physical Review B, 84(14), 1
 • Synthesis of dense, single-crystalline CrO(2) nanowire arrays using AAO template-assisted chemical vapor deposition, Zhao Qiang; Wen Gehui; Liu Zhigang; Fan Yinbo; Zou Guangtian; Li Li; Zheng Rongkun; Ringer Simon P.; Mao Ho-Kwang, Nanotechnology, 22(12),
 • ZnO nanorod array/CuAlO(2) nanofiber heterojunction on Ni substrate: synthesis and photoelectrochemical properties, Ding Juan; Sui Yongming; Fu Wuyou; Yang Haibin; Zhao Bo; Li Minghui, Nanotechnology, 22(29), 295706, DOI: 10.1088/0957-4484/22/29/29570
 • Structural Properties and Halogen Bonds of Cyanuric Chloride under High Pressure, Wang Kai; Duan Defang; Zhou Mi; Li Shourui; Cui Tian; Liu Bingbing; Liu Jing; Zou Bo; Zou Guangtian, Journal of Physical Chemistry B, 115(16), 4639-4644, APR 28 2011, IF=3.6
 • Pressure-Induced Phase Transitions in Ammonium Squarate: A Supramolecular Structure Based on Hydrogen-Bonding and pi-Stacking Interactions, Li Shourui; Wang Kai; Zhou Mi; Li Qian; Liu Bingbing; Zou Guangtian; Zou Bo, Journal of Physical Chemistry B, 115(2
 • Pressure-Induced Phase Transition in Guanidinium Perchlorate: A Supramolecular Structure Directed by Hydrogen Bonding and Electrostatic Interactions, Li Shourui; Li Qian; Wang Kai; Tan Xiao; Zhou Mi; Li Bing; Liu Bingbing; Zou Guangtian; Zou Bo, Journal o
 • Improved selective acetone sensing properties of Co-doped ZnO nanofibers by electrospinning, Liu Li; Li Shouchun; Zhuang Juan; Wang Lianyuan; Zhang Jinbao; Li Haiying; Liu Zhen; Han Yu; Jiang Xiaoxue; Zhang Peng, Sensors and Actuators B-Chemical, 155(2),
 • Synthesis of novel SnO(2)/ZnSnO(3) core-shell microspheres and their gas sensing properities, Sun Peng; Sun Yanfeng; Ma Jian; You Lu; Lu Geyu; Fu Wuyou; Li Minghui; Yang Haibin:, Sensors and Actuators B-Chemical, 155(2), 606-611, JUL 20 2011, IF=3.368
 • 本页20条记录 共44条记录 9 7 3 1 2 3 4 8 : 第2页 共3页
  校内办公
  wlxy
  基金委
  科技部
  教育部
  版权所有:吉林大学超硬材料国家重点实验室 CopyRight2012-2013